Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri gereği; Samet Teke (“Veri Sorumlusu”) olarak sizleri kişisel veri kapsamında aydınlatmakla yükümlüyüz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsamaktadır.

www.kariyertakibi.com (“İnternet Sitesi”) faaliyetleri kapsamında eğitim danışmanlığını yaptığımız çocukların ve yeri gelirse velilerinin kişisel verilerini işlememiz gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklar kapsamında sizler bilgilendirmek isteriz;

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve yöntemi

İnternet Sitesi aracılığıyla sınav süreçleri ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştığımız lise dönemi gençleri olarak (veya gerekli hallerde velisinin) tarafımızla paylaşacağı ad/ soyad, telefon numarası, elektronik posta adresiverileri ile otomatik veya otomatik olmayan, diğer kayanklar üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanan veriler (“Kişisel Veriler”) KVKK’in 4’üncü maddesi kapsamında belirlenen genel ilkeler kapamında işlenmektedir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: İnternet sitesinde yer alan çerezler veya diğer vasıtalarla otomatik toplanan kişisel veriler.

Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Kişisel Veriler: Kimlik bilgileri, elektronik posta adresi ve telefon numarasından oluşan iletişim bilgileri.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İş ortakları, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olunan izin kapsamında) iletilen kişisel verileri.

Zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel veri elde edilmemekte ve işlenmemektir. Söz konusu Kişisel Veriler şu amaçlarla işlenecektir;

 • Eğitim, çalışma ve üniversite tercihleri ile kariyerini planlamak;
 • Veri sahibinin herhangi bir sorunu var ise buna ilişkin olarak
  eğitim planına uygunluğunu değerlendirmek;
 • Kariyer planlaması kapsamında yapılacak test sonuçlarının paylaşılması;
 • Kazandığınız üniversite ve devam eden kariyeriniz hakkında sosyal mecralarımızda paylaşılması;
 • Tüm süreçlerde iletişim kurmak, doğru hitap etmek adına bilgilerinizi kullamak;
 • Çeşitli kurumların, üniversitelerin etkinlikleri ile ilgili olarak
  tarafınıza bilgi vermek.

Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu olarak tarafımızca işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar ve KVKK’ın 8’inci maddesi yurt içinde bulunan, işin mahiyeti gereği tüm iş ortaklarımızla, çalışanlarımız, danışmanlarımız ve gerekli hallerde yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca verileriniz İnternet Sitemizde duyuru olarak yayınlayacağımız üniversitegibi eğitim kurumlarıyla da paylaşılabilir.

Bununla birlikte çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları ve elektronik mail serverları da dahil olmak üzere yurtdışında hizmet verilecek veya hizmet alınacak üçüncü kişilerle de ilgili verilerinizin paylaşılabilecektir.

Kişisel Veriler’in Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz KVKK’ın 5’inci maddesinde belirtilen ilgili kişi olarak temek hak ve özgürlüğünüzün zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verileriniz; sözlü, yazılı veya tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVKK Madde 11 Kapsamındaki Haklarınız,

KVKK’ın 11’inci maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği kapsamında Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak tarafımıza başvurarak:

 • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.

Veri Sahibine Başvuru

Yukarda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] elektronik posta adresinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusu olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan istenebilecektir.

Adres: Altunizade, Okul Çk. No:2, 34660 Üsküdar/İstanbul

Muvafakatname

Yukarıda sunulan aydınlatma metnini okudum ve paylaşmış olduğum adım/soyadım, , telefon numaram, elektronik posta adresim ile otomatik veya otomatik olmayan, diğer kayanklar üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanan veriler (aşağıda kısaca “Kişisel Verilerim” olarak anılacaktır) hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim; incelememe sunulan aydınlatma metnini okudum ve anladım.

İşbu açık rıza beyanım ile vermiş olduğum ve vereceğim tüm Kişisel Verilerimin www.kariyertakibi.com ait veri tabanı ile bu verilerimi işin mahiyeti gereği paylaşacağı işin mhaiyeti gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması ve veri tabanlarına kaydedilmesini, bu verilerin daha önce kayıtlı verilerim varsa birleştirilmesini ve bu verilerin tamamının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlandığı şekilde işlenmesini; belirtilen tüm üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve tüm bu üçüncü kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.